Εδώ μπορείτε να δείτε και να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες κάθε τμήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγεται η διεκπεραίωση των εργασιών που αφορούν τη Διοίκηση της Εισαγγελίας και ιδίως:

 1. Η τήρηση βιβλίου πράξεων του Διευθύνοντος και των Εισαγγελέων.
 2. Η τήρηση μητρώου Εισαγγελικών Λειτουργών, Δικαστικών Υπαλλήλων, Δικαστικών Επιμελητών και βοηθητικού προσωπικού, καθώς και η ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων αυτών.
 3. Η τήρηση βιβλίου πειθαρχικού ελέγχου Εισαγγελέων του πρώτου βαθμού, Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Υπαλλήλων και Επιμελητών, η φύλαξη όλων των σχετικών εγγράφων, καθώς και οι πάσης φύσεως ενέργειες που αφορούν την πειθαρχική διαδικασία.
 4. Έλεγχος απαλλακτικών βουλευμάτων κατά Συμβολαιογράφων και άλλων για περαιτέρω τυχόν πειθαρχικό έλεγχο.
 5. Η τήρηση βιβλίου επιθεωρήσεως των Εισαγγελικών Λειτουργών του πρώτου βαθμού, καθώς και η καθαρογραφή και η διεκπεραίωση των σχετικών εκθέσεων.
 6. Η καταχώρηση των πινάκων εργασιών των Εισαγγελικών Λειτουργών του πρώτου βαθμού, των Ανακριτών και των Προανακριτών της περιφέρειας της Εισαγγελίας Εφετών και η μέριμνα για τον έλεγχο αυτών από τον αρμόδιο Εισαγγελέα.
 7. Η κατάρτιση των στατιστικών πινάκων που υποβάλλονται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
 8. Η διεκπεραίωση των εκθέσεων επιθεωρήσεως των Γραμματειών των Εισαγγελιών Πρωτοδικών και των λοιπών Υπηρεσιών της περιφέρειας της Εισαγγελίας Εφετών.
 9. Η παραλαβή των αιτήσεων για άσκηση των ενδίκων μέσων της εφέσεως ή της αιτήσεως αναιρέσεως και η μέριμνα για τη χρέωση αυτών σε Εισαγγελικούς Λειτουργούς από το Διευθύνοντα ή τον οριζόμενο από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών.
 10. Οι υπηρεσίες των Εισαγγελέων και Αντεισαγγελέων.
 11. Έγγραφα προαγωγών, μεταθέσεων, αποσπάσεων και αδειών εισαγγελικών λειτουργών της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών.
 12. Αρχείο: Αλληλογραφία και μέτρα για την ασφαλή
  τήρηση του Αρχείου της Εισαγγελίας και την καταστροφή του άχρηστου μέρους αυτού, η παρακολούθηση θεμάτων Αρχείου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της περιφέρειας της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.
 13. Η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας του προσωπικού της Εισαγγελίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά τη διοίκηση.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται οι εργασίες του πρωτοκόλλου και της αλληλογραφίας και ιδίως:

 1. Η καταχώρηση και διεκπεραίωση των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, εκτός από αυτά που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
 2. Η διανομή των εισερχομένων εγγράφων και δικογραφιών στα αρμόδια Τμήματα και Γραφεία.
 3. Η μεταφορά του ταχυδρομείου στο Κέντρο Διαλογής Αθηνών και η παραλαβή από αυτό της αλληλογραφίας της Υπηρεσίας.
 4. Η διακίνηση δικογραφιών και εγγράφων μεταξύ της Εισαγγελίας και των άλλων Δικαστικών Αρχών, καθώς και των Υπουργείων και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων.
 5. Η προετοιμασία της αλληλογραφίας του Διευθύνοντος.
 6. Η παροχή πληροφοριών στο κοινό περί της πορείας των εγγράφων που καταχωρούνται στο βιβλίο πρωτοκόλλου.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως:

 1. Η παραλαβή και καταχώρηση δικογραφιών με πρωτόδικα παραπεμπτικά βουλεύματα, ευρετηρίαση και έλεγχος παραγραφής.
 2. Η μέριμνα, για τη χρέωση των δικογραφιών επί των οποίων έχει ασκηθεί το ένδικο μέσο της εφέσεως κατά των βουλευμάτων, καθώς και των πρωτόδικων βουλευμάτων, που περιέχουν απαλλακτικές διατάξεις για πράξεις λαθρεμπορίας προς επικύρωση ή μεταρρύθμιση, στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς από το Διευθύνοντα ή τον ορισμένο από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, καθώς και για την υποβολή των δικογραφιών επί των οποίων έχει ασκηθεί το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως στον Άρειο Πάγο.
 3. Η παραλαβή και καταχώρηση των δικογραφιών που η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών (ν. 1608/1950, ν. 2928/2001, ν.3340/2005, υποθέσεις που την ανάκριση διενεργεί Εφέτης−Ανακριτής, πόθεν έσχες κλπ), καθώς και ο έλεγχος του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων.
 4. Ειδοποίηση των διαδίκων, που έχουν γνωστοποιήσει σχετικό αίτημά τους, να λάβουν γνώση του περιεχομένου της εισαγγελικής πρότασης.
 5. Η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοση των βουλευμάτων στους κατηγορουμένους, τους πολιτικώς ενάγοντες και τους αντικλήτους, ο έλεγχος και η ταξινόμηση των οικείων αποδεικτικών επιδόσεως.
 6. Η μέριμνα για τη λήψη βεβαιώσεων περί του αμετακλήτου των βουλευμάτων και τη χρέωση των σχετικών δικογραφιών στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς του Τμήματος, για το σχετικό έλεγχο της ορθότητος των βουλευμάτων, του νομοτύπου των επιδόσεων και του αμετακλήτου αυτών, καθώς και για την κατάρτιση πίνακα κλητευτέων μαρτύρων και αναγνωστέων εγγράφων.
 7. Η διαβίβαση των δικογραφιών που ελέγχθηκαν στα αρμόδια Τμήματα της Εισαγγελίας [Μ.Ο.Δ.−Μ.Ο.Ε., Τριμελές Εφετείο για τα κακουργήματα και Τριμελές Εφετείο για τα πλημμελήματα] για προσδιορισμό.
 8. Η παραλαβή και καταχώρηση των δικογραφιών που υποβάλλονται από τους Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών κατ’ άρθρα 43, 59 και 245 του ΚΠΔ ή αφορούν πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας (άρθρ. 111 παρ. 7 ΚΠΔ), καθώς και των απαλλακτικών βουλευμάτων που υποβάλλονται για έρευνα του ενδεχομένου ασκήσεως εφέσεως.
 9. Η παραλαβή και καταχώρηση των δικογραφιών στις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές κατά κλητηρίων θεσπισμάτων (άρθρο 322 του ΚΠΔ) ή Διατάξεων του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που απορρίπτουν την έγκληση (άρθρα 47−48 του ΚΠΔ), καθώς και των δικογραφιών που αφορούν πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας (άρθρο 111 παρ. 7 του ΚΠΔ), στις οποίες έχουν επίσης ασκηθεί προσφυγές κατά των κλητηρίων θεσπισμάτων. Επίσης, η παραλαβή και καταχώρηση προσφυγών κατ΄ αποφάσεων επί ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 22 παρ. 5 α.ν. 539/1938), αιτήσεων για επανάληψη διαδικασίας, καθώς και Κανονισμού αρμοδιότητας.
 10. Η μέριμνα για χρέωση των δικογραφιών, επί των οποίων εκδόθηκαν απαλλακτικά βουλεύματα, στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, που τις χειρίσθηκαν, για έλεγχο και αρχειοθέτηση και εν συνεχεία διαβίβαση αυτών στο Αρχείο.
 11. Η μέριμνα για χρέωση των δικογραφιών στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, που τις χειρίσθηκαν, για διόρθωση ή συμπλήρωση των βουλευμάτων του Συμβουλίου Εφετών καθώς και η αποστολή των δικογραφιών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για διόρθωση ή συμπλήρωση των βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.
 12. Η παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων για άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κρατήσεως ή των περιοριστικών όρων και λοιπών αιτήσεων που υποβάλλονται από τους διαδίκους, σχετικά με δικογραφίες που εκκρεμούν στο Τμήμα, καθώς και η επίδοση και εκτέλεση των εκδοθησομένων επ΄ αυτών βουλευμάτων.
 13. Η μέριμνα για τη χρέωση σε Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Εφετών όλων των πιο πάνω δικογραφιών και των σχετικών εφέσεων ή προσφυγών ή αιτήσεων από το Διευθύνοντα ή τον Εισαγγελέα που έχει ορισθεί από αυτόν.

14. Ο έλεγχος της διάρκειας της προσωρινής κρατήσεως των κατηγορουμένων και η μέριμνα για τη χρέωση
των σχετικών δικογραφιών, που εκκρεμούν στο Τμήμα, στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, για την εξακολούθηση ή την παράταση αυτής, καθώς και η επίδοση και εκτέλεση των εκδοθησομένων βουλευμάτων.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως:

 1. Η παραλαβή και καταχώρηση δικογραφιών και αιτήσεων αρμοδιότητας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων και ο έλεγχος του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων.
 2. Η καθαρογραφή των κλητηρίων θεσπισμάτων επί δικογραφιών που αφορούν πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας και η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοσή τους.
 3. Η σύνταξη και η καταχώρηση των κλήσεων, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοσή τους.
 4. Ο έλεγχος και η ταξινόμηση των οικείων αποδεικτικών επιδόσεως, καθώς και οι κατά περίπτωση ενέργειες για τις παραβάσεις τις σχετικές με την επίδοση (άρθρο 163 ΚΠΔ).
 5. Η καταχώρηση κάθε αιτήσεως αναφορικά με τις πιο πάνω δικογραφίες που εκκρεμούν στο Τμήμα και η μέριμνα για τη χρέωσή τους στους Αντεισαγγελείς που χειρίσθηκαν αυτές, καθώς και η επίδοση και εκτέλεση των τυχόν εκδοθησομένων επ΄ αυτών βουλευμάτων.
 6. Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των υποθέσεων και αιτήσεων σε δικασίμους από τον αρμόδιο Εισαγγελέα ή Αντεισαγγελέα, η επεξεργασία δικογραφιών με ανυποστήρικτες εφέσεις και η έγκαιρη κατάρτιση των πινακίων και εκθεμάτων.
 7. Η μέριμνα για μεταγωγή των κρατουμένων στα ακροατήρια των Τριμελών Εφετείων Πλημμελημάτων.
 8. Οι ανακλήσεις αναστολών και ο συσχετισμός των ποινικών μητρώων και άλλων εγγράφων στις δικογραφίες, η διαδικασία για τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των αποφάσεων, η μέριμνα για την απόδοση ή κατάπτωση εγγυήσεων, η δήμευση ή απόδοση κατασχεθέντων κ.λπ., καθώς και κάθε άλλο αντικείμενο σχετικό με υποθέσεις αρμοδιότητας Τριμελούς Εφετείου (για τα πλημμελήματα) που προσδιορίζεται από τον Εισαγγελέα του Τμήματος.
 9. Η μέριμνα για την έκδοση φωτοαντιγράφων των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων (κλητηρίων θεσπισμάτων, βουλευμάτων και εφεσιβαλλόμενων αποφάσεων) και την τήρηση αυτών εντός των δικογραφιών για χρήση από τους Εισαγγελείς των ακροατηρίων.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως:

 1. Η παραλαβή και καταχώρηση των δικογραφιών και αιτήσεων αρμοδιότητας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και ο έλεγχος του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων και η μέριμνα για τη χρέωση των δικογραφιών αυτών στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς.
 2. Ο έλεγχος της διάρκειας της προσωρινής κρατήσεως των κατηγορουμένων.
 3. Η διαβίβαση δικογραφιών στον Πρόεδρο Εφετών και η κοινοποίηση των Διατάξεων αυτού.
 4. Η καθαρογραφή των κλητηρίων θεσπισμάτων και η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοσή τους.
 5. Η σύνταξη και η καταχώρηση των κλήσεων, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοσή τους.
 6. Ο έλεγχος και η ταξινόμηση των οικείων αποδεικτικών επιδόσεως, καθώς και οι κατά περίπτωση ενέργειες για τις παραβάσεις τις σχετικές με την επίδοση (άρθρο 163 ΚΠΔ).
 7. Η καταχώρηση και διεκπεραίωση κάθε αιτήσεως αναφορικά με τις πιο πάνω δικογραφίες και η μέριμνα για τη χρέωσή τους στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που τις χειρίσθηκαν, καθώς και η επίδοση και εκτέλεση των τυχόν εκδοθησομένων επ’ αυτών βουλευμάτων.
 8. Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των υποθέσεων και αιτήσεων σε δικασίμους από τον αρμόδιο Εισαγγελέα ή Αντεισαγγελέα και η έγκαιρη κατάρτιση των πινακίων και εκθεμάτων.
 9. Η μέριμνα για τη μεταγωγή των κρατουμένων στα ακροατήρια των Τριμελών Εφετείων (για τα κακουργήματα).
 10. Ο έλεγχος της διάρκειας της προσωρινής κρατήσεως των κατηγορουμένων και η μέριμνα για τη χρέωση των σχετικών δικογραφιών που εκκρεμούν στο Τμήμα στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, που τις χειρίσθηκαν, για την εξακολούθηση ή την παράταση αυτής, καθώς και η επίδοση και εκτέλεση του σχετικού βουλεύματος.
 11. Η μέριμνα για την έκδοση φωτοαντιγράφων των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων (κλητηρίων θεσπισμάτων και παραπεμπτικών βουλευμάτων) και την τήρηση αυτών εντός των δικογραφιών για χρήση από τους Εισαγγελείς των ακροατηρίων.
 12. Η διαδικασία για τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των αποφάσεων, η μέριμνα για την απόδοση ή κατάπτωση εγγυήσεων, η δήμευση ή απόδοση κατασχεθέντων κ.λπ., καθώς και κάθε άλλο αντικείμενο σχετικό με υποθέσεις αρμοδιότητας Τριμελούς Εφετείου (για τα κακουργήματα) που προσδιορίζεται από τον Εισαγγελέα του Τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως:

 1. Η παραλαβή και καταχώρηση των δικογραφιών και αιτήσεων  αρμοδιότητας Πενταμελούς Εφετείου και ο έλεγχος του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων.
 2. Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των υποθέσεων και αιτήσεων σε δικασίμους από τον αρμόδιο Εισαγγελέα ή Αντεισαγγελέα και η έγκαιρη κατάρτιση των πινακίων και εκθεμάτων.
 3. Η καταχώρηση κάθε αιτήσεως αναφορικά με τις πιο πάνω δικογραφίες που εκκρεμούν στο Τμήμα και η μέριμνα για τη χρέωσή τους στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που τις χειρίσθηκαν, καθώς και η επίδοση και εκτέλεση των τυχόν εκδοθησομένων επ΄ αυτών βουλευμάτων.
 4. Η σύνταξη και η καταχώρηση των  κλήσεων, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοσή τους.
 5. Ο έλεγχος και η ταξινόμηση των οικείων αποδεικτικών επιδόσεως, καθώς και η κατά περίπτωση ενέργειες για τις παραβάσεις τις σχετικές με την επίδοση (άρθρο 163 ΚΠΔ).
 6. Η μέριμνα για τη μεταγωγή των κρατουμένων στα ακροατήρια των ΠενταμελώνΕφετείων.
 7. Η μέριμνα για την έκδοση φωτοαντιγράφων των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων (εφεσιβαλλομένων αποφάσεων κ.λπ.) και την τήρησή τους εντός των δικογραφιών για χρήση από τους Εισαγγελείς των ακροατηρίων.
 8. Η διαδικασία για τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των αποφάσεων, η μέριμνα για την απόδοση ή κατάπτωση εγγυήσεων, η δήμευση ή απόδοση κατασχεθέντων κ.λπ., καθώς και κάθε άλλο αντικείμενο σχετικό με υποθέσεις αρμοδιότητας Πενταμελούς Εφετείου, που προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα του Τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως:

 1. Η έκδοση Διάταξης έναρξης συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων της Έδρας και της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, καθώς και του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών και τοιχοκόλληση της Διάταξης.
 2. Η παραλαβή και καταχώρηση των δικογραφιών αρμοδιότητος Μ.Ο.Δ και Μ.Ο.Ε. και ο έλεγχος του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων.
 3. Ο έλεγχος της διάρκειας της προσωρινής κρατήσεως των κατηγορουμένων και η μέριμνα για τη χρέωση των σχετικών δικογραφιών που εκκρεμούν στο Τμήμα στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, που τις χειρίσθηκαν, για την εξακολούθηση ή την παράταση αυτής καθώς και η επίδοση και εκτέλεση του σχετικού βουλεύματος.
 4. Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των υποθέσεων και αιτήσεων σε δικασίμους από τον αρμόδιο Εισαγγελέα ή Αντεισαγγελέα και η έγκαιρη κατάρτιση των πινακίων και των εκθεμάτων.
 5. Η παραλαβή και καταχώρηση κάθε αιτήσεως αναφορικά με τις πιο πάνω δικογραφίες και η μέριμνα για τη χρέωσή τους στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, που τις χειρίζονται, καθώς και η επίδοση και εκτέλεση των τυχόν εκδοθησομένων επ’ αυτών βουλευμάτων.
 6. Η σύνταξη και καταχώρηση των κλήσεων, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοσή τους.
 7. Ο έλεγχος και η ταξινόμηση των οικείων αποδεικτικών επιδόσεως, καθώς και οι κατά περίπτωση ενέργειες για τις παραβάσεις τις σχετικές με την επίδοση (άρθρο 163 ΚΠΔ).
 8. Η κατάρτιση του ετήσιου καταλόγου ενόρκων.
 9. Η καταχώρηση των αποφάσεων σε βάρος λιπενόρκων και η μέριμνα για την επίδοσή τους.
 10. Η μέριμνα για την έκδοση φωτοαντιγράφων των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων (παραπεμπτικών βουλευμάτων κλπ) και την τήρησή τους εντός των δικογραφιών για χρήση από τους Εισαγγελείς των ακροατηρίων.
 11. Η διαδικασία για τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των αποφάσεων, (η μέριμνα για την απόδοση ή κατάπτωση εγγυήσεων, η δήμευση ή απόδοση κατασχεθέντων κ.λπ.), κάθε άλλο αντικείμενο σχετικό με υποθέσεις αρμοδιότητας ΜΟΔ και ΜΟΕ, που προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα του Τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εκτελέσεως Αποφάσεων και Βουλευμάτων υπάγονται ιδίως:

 1. Η μέριμνα για την εκτέλεση των καταδικαστικών ή αθωωτικών αποφάσεων, των αποφάσεων που κηρύσσουν την έφεση απαράδεκτη, καθώς και των παραπεμπτικών ή απαλλακτικών βουλευμάτων, ως προς όλες τις επιμέρους διατάξεις αυτών (σύλληψη, προσωρινή κράτηση, επιβολή περιοριστικών όρων).
 2. Οι συνοδείες κρατουμένων κατηγορουμένων και φυλακίσεις.
 3. Η παραλαβή και καταχώρηση των αιτήσεων απονομής χάριτος, η μέριμνα για τη χρέωσή τους σε Εισαγγελικούς Λειτουργούς από το Διευθύνοντα ή τον ορισμένο από αυτόν Εισαγγελέα και η περαιτέρω διεκπεραίωση αυτών.
 4. Η τήρηση ειδικού βιβλίου φυγοποίνων και φυγοδίκων και γενικά η παρακολούθηση της εκτελέσεως κατ΄ αυτών, καθώς και η αναστολή της διαδικασίας κατά φυγοδίκων.
 5. Η παραλαβή, καταχώρηση και διεκπεραίωση των αιτήσεων ακυρώσεως διαδικασίας (341 του Κ.Π.Δ), των αιτήσεων ακυρώσεως αποφάσεων (430 του Κ.Π.Δ.).
 6. Η παραλαβή, καταχώρηση και διεκπεραίωση των αιτήσεων συγχωνεύσεως συντρεχουσών ποινών και των αιτήσεων αναστολής εκτελέσεως αποφάσεων κατ’ άρθρα 471 και 497 παρ. 7 του Κ.Π.Δ.
 7. Η παραλαβή, καταχώρηση και διεκπεραίωση των αιτήσεων για αναβολή εκτελέσεως αποφάσεων κατ’ άρθρο 556 του Κ.Π.Δ.
 8. Η παραλαβή, καταχώρηση και διεκπεραίωση εγγράφων αντιρρήσεων για την εκτελεστότητα των αποφάσεων και την ανασταλτική δύναμη των ενδίκων μέσων.
 9. Η μέριμνα για την έκδοση διατάξεων παραγραφής αδικημάτων στις προβλεπόμενες από τον νόμο περιπτώσεις.
 10. Ο χειρισμός των περιπτώσεων ανακλήσεως και αναστολών εκτελέσεως ποινών κατ’ άρθρα 101 και 102 του Π.Κ, καθώς και άρσεως των υφ΄ όρον απολύσεων κατ’ άρθρο 108 του Π.Κ.
 11. Η μέριμνα για τη διόρθωση και συμπλήρωση αποφάσεων και βουλευμάτων κατ’ άρθρο 145 του Κ.Π.Δ.
 12. Η έκδοση βεβαιώσεων για είσπραξη από τα Δημόσια Ταμεία χρηματικών ποινών και δικαστικών εξόδων.
 13. Η έκδοση πράξεων αναβολής εκτελέσεως ποινών για παρακολούθηση προγραμμάτων απεξάρτησης (άρθρο 20 του ν. 2331/1999), καθώς και η εποπτεία της εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών.
 14. Η αφαίρεση προαποτιθεισών ποινών και καθορισμός χρόνου λήξεως ποινών, καθώς και η έκδοση εντολών επιστροφής χρηματικών διαφορών από εξαγορές ποινών.
 15. Η μέριμνα για την επίδοση όλων των εκτελεστών ερήμην αποφάσεων.
 16. Η παραλαβή, καταχώρηση και διεκπεραίωση των αιτήσεων για μετατροπή των ποινών φυλακίσεως σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, καθώς και των αιτήσεων για σταδιακή καταβολή των χρηματικών ποσών από την μετατροπή των ποινών φυλακίσεως.
 17. Οι μεταγωγές των κρατουμένων από Κατάστημα Κράτησης σε άλλο Κατάστημα Κράτησης μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η μέριμνα για τις μεταγωγές κρατουμένων στα δικαστήρια.
 18. Η κατάρτιση και αποστολή ή επίδοση των αναγκαίων εγγράφων για την εκτέλεση των αποφάσεων και βουλευμάτων.
 19. Η έκδοση πιστοποιητικών περί μη διώξεως.
 20. Κάθε ζήτημα σχετικό με την εκτέλεση αποφάσεων ή βουλευμάτων, που δεν υπάγεται ρητά στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δικαστικής Συνδρομής και Εκδόσεων υπάγονται ιδίως:

 1. Η παραλαβή, ο έλεγχος και η περαιτέρω προώθηση κάθε αιτήματος δικαστικής συνδρομής (ποινικής ή αστικής) των Ελληνικών Ανακριτικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών προς τις αλλοδαπές Δικαστικές Αρχές.
 2. Η παραλαβή και ο έλεγχος κάθε αιτήματος αλλοδαπών Αρχών για παροχή δικαστικής συνδρομής και η ανάθεση αυτών στις αρμόδιες ημεδαπές Δικαστικές Αρχές.
 3. Η έκδοση εντολών προσωρινής σύλληψης προσώπων που διώκονται από αλλοδαπές Αρχές, για να δικαστούν ή να εκτίσουν ποινές και εντοπίζονται εντός της περιφέρειας της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.
 4. Η κατάρτιση εκθέσεων περί της βεβαίωσης των ταυτοτήτων των εκζητουμένων προσώπων, που συλλαμβάνονται και προσάγονται, καθώς και περί της ενημέρωσης αυτών για τα δικαιώματά τους.
 5. Η έκδοση διατάξεων προσωρινής κράτησης των εκζητουμένων που συλλαμβάνονται ή επιβολής σ’ αυτούς περιοριστικών όρων.
 6. Η εισαγωγή στο Συμβούλιο Εφετών των αιτήσεων κατά των Διατάξεων προσωρινής κράτησης ή επιβολής περιοριστικών όρων.
 7. Η εισαγωγή των υποθέσεων εκτέλεσης ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης ή αιτημάτων για έκδοση των εκζητουμένων προσώπων στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών.
 8. Η διαβίβαση στον Πρόεδρο Εφετών Αθηνών του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και όλων των συναφών εγγράφων στην περίπτωση που ο εκζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης συναινεί στην εκτέλεση αυτού.
 9. Η υποβολή των δικογραφιών στον Άρειο Πάγο στις περιπτώσεις ασκήσεως εφέσεως κατ’ αποφάσεων του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών από τον εκζητούμενο.
 10. Η μέριμνα εκτελέσεως των αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αρείου Πάγου (σε Συμβούλιο) και του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών ή του Προέδρου Εφετών Αθηνών για έκδοση και διαμεταγωγή του εκζητούμενου προσώπου.
 11. Κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την δικαστική συνδρομή και την έκδοση, που δεν υπάγεται ρητά στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Επιμελητών και Επιδόσεων υπάγονται ιδίως:

 1. Η επίδοση των πάσης φύσεως δικογράφων και κατά κύριο λόγο κλήσεων και κλητηρίων θεσπισμάτων, αποφάσεων και βουλευμάτων, καθώς και Διατάξεων του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
 2. Η επίδοση των δικογράφων αρμοδιότητας της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, που αποστέλλονται από αλλοδαπές Αρχές.
 3. Η κατάρτιση των αποδεικτικών επιδόσεως και ο έλεγχος αυτών πριν την παράδοση ή αποστολή αυτών στο Τμήμα της Εισαγγελίας ή στην Υπηρεσία από την οποία έχει παραγγελθεί η επίδοση.
 4. Η τήρηση ειδικών βιβλίων επιδόσεων για κάθε επιμελητή.
 5. Η μεταφορά και διανομή της αλληλογραφίας της Εισαγγελίας.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Οικονομικών (Λογιστικό) υπάγονται ιδίως:

 1. Η παραλαβή πινάκων πραγματογνωμόνων και διερμηνέων από τα Συμβούλια Πλημμελειοδικών της περιφερείας Αθηνών και υποβολή αυτών (άρθρα 183, 233 ΚΠΔ) στο Συμβούλιο Εφετών. Επίσης η υποβολή των δικαιολογητικών αρμοδίως για τις αμοιβές πραγματογνωμόνων
 2. Η διεκπεραίωση των εργασιών που αφορούν την μισθοδοσία των Εισαγγελικών Λειτουργών, των Δικαστικών Υπαλλήλων, των Επιμελητών και του εν γένει προσωπικού της Εισαγγελίας.
 3. Η τήρηση μητρώου μισθοδοσίας και η ενημέρωση των φακέλων των οικογενειακών και υπηρεσιακών μεταβολών, που έχουν σχέση με τη μισθοδοσία, καθώς και η κατάρτιση των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 4. Η σύνταξη και η έκδοση πιστοποιητικών και εν γένει βεβαιώσεων αποδοχών των ανωτέρω προσώπων για φορολογικούς ή άλλους λόγους.
 5. Η σύνταξη καταστάσεων αποζημιώσεως υπαλλήλων και επιμελητών για υπερωριακή εργασία.
 6. Η εκκαθάριση οδοιπορικών μαρτύρων και αποζημιώσεων διερμηνέων.
 7. Η σύνταξη και υποβολή για έγκριση στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών των λογοδοσιών για τα πάγια ή μη επιχορηγήματα της Εισαγγελίας και του Εφετείου.
 8. Ο έλεγχος και η υποβολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των εντός και εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων των δικαστικών επιμελητών.
 9. Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των αναγκών της υπηρεσίας και οι απαιτούμενες ενέργειες προς εξασφάλιση σχετικών πιστώσεων, καθώς και η διαχείριση αυτών.
 10. Η διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια μηχανολογικού και εν γένει υλικού εξοπλισμού της Εισαγγελίας, καθώς και η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής αυτού.
 11. Η διαχείριση των αναλώσιμων υλικών, που περιλαμβάνει τη διανομή αυτών στα Τμήματα και τους Εισαγγελείς κάθε μήνα με τήρηση σχετικών πινάκων χρέωσης.
 12. Η σύνταξη και υποβολή των δικαιολογητικών για την πληρωμή των προμηθευτών της Εισαγγελίας από το Ταμείο Πληρωμών Αθηνών.
 13. Η τήρηση βιβλίου και μητρώου επίπλων και σκευών της Εισαγγελίας.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής υπάγονται ιδίως:

 1. Η εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων πληροφορικής, καθώς και η υποστήριξη της λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Εισαγγελίας.
 2. Η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η σταδιακή υλοποίηση της μηχανογράφησης των εργασιών σε όλα τα Τμήματα της Εισαγγελίας, σε συνεργασία και με άλλες Δικαστικές ή μη Υπηρεσίες του Δημοσίου.
 3. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των πάσης φύσεως στατιστικών στοιχείων λειτουργίας της Εισαγγελίας.
 4. Η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στην παροχή υπηρεσιών.
 5. Η παροχή πληροφοριών για την πορεία των ποινικών υποθέσεων στους ενδιαφερόμενους (διαδίκους, δικηγόρους, κ.λπ.).
 6. Η ανεύρεση νομολογίας ή νομοθεσίας από Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφόρηση προς υποβοήθηση του έργου των Εισαγγελικών Λειτουργών, που υπηρετούν στην Εισαγγελία.

Α. Γραφείο Διευθύνοντος

Το εν λόγω Γραφείο έχει ως αντικείμενο:

α) Τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Διευθύνοντος την Εισαγγελία, απλής και εμπιστευτικής.

β) Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο και το αρχείο της εμπιστευτικής αλληλογραφίας και

γ) Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με κώδικες και συγγράμματα νέων εκδόσεων.

Β. Γραφείο Ενημέρωσης – Έρευνας και Νομολογίας

Το Γραφείο αυτό έχει ως αντικείμενο:

α) Την ενημέρωση του κοινού περί των  δραστηριοτήτων της Εισαγγελίας, ιδιαίτερα επί υποθέσεων μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, εκδίδοντας προς τούτο ανακοινώσεις και ενημερωτικά δελτία τύπου, που αποστέλλει στα Μ.Μ.Ε. 

β) Μεριμνά για την ευρετηρίαση, αλφαβητική και κατά περιεχόμενο, περιλήψεων της νομολογίας της Εισαγγελίας επί θεμάτων διοικητικών, πειθαρχικών, ασφαλιστικών μέτρων, ουσιαστικών ή δικονομικών, ποινικών κ.λπ., όπως προκύπτουν από τις πράξεις των Εισαγγελικών Λειτουργών της Εισαγγελίας.

γ) Φροντίζει για την ενημέρωση των Εισαγγελικών Λειτουργών περί των τροποποιήσεων της κείμενης νομοθεσίας και της εξελίξεως της νομολογίας και

δ) Διατηρεί αρχείο ενεργειών, καθώς και αρχείο δημοσιευμάτων και ειδήσεων. Το Γραφείο διευθύνεται προσωπικά από το Διευθύνοντα την Εισαγγελία, ο οποίος συνεπικουρείται στο έργο του από έναν Εισαγγελέα ή Αντεισαγγελέα Εφετών.

Γ. Γραφείο Ανακρίσεων

Το Γραφείο αυτό έχει ως αντικείμενο τη διενέργεια ποινικών προκαταρκτικών εξετάσεων (άρθρ. 35 ΚΠΔ), κατόπιν παραγγελιών του Διευθύνοντος, από Εισαγγελικούς Λειτουργούς, επί ιδιαιτέρως σημαντικών υποθέσεων μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, επί των οποίων μπορεί να ζητηθεί και η υποβολή πορίσματος μετά την προκαταρκτική εξέταση. Με πράξεις του Διευθύνοντος ορίζονται, κάθε φορά, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι που θα εκτελούν καθήκοντα Γραμματέα στο εν λόγω Γραφείο.